Äldreboende Rödeby

Om- och tillbyggnad av äldreboende 7 st totalentreprenader.

 
Kategori Äldrebostäder
Objekt Om - & tillbyggnad av Elinebergs äldreboende
Roll Christer Lennartsson – Kalkylering, Projekteringsledare, Projektledare, budgetering + kostnadsuppföljning
Lars-Ingvar Olausson- Projektering Rör, Luft och Styr samt VVS-kontrollant
Kortfakta Projektbyggaren har genom de sista 10 åren medverkat i ett flertal projekt för om-/till- eller nybyggnad av äldreboenden i sydöstra Sverige. Elinebergs äldreboende i Rödeby är ett av många lyckade projekt.
Byggherre/Beställare Karlskronahem AB, teknisk chef Ulf Klint ombud
År 2007
 

 

Elinebergs äldreboende som byggdes 1970 byggs om för att anpassas till nya behov. 2004 påbörjades arbetet med att parallellt skissa och kostnadsberäkna den nya utformningen av Elineberg.
De 3 huskropparna  (C,D och E) med bef bostäder byggs om helt genom att av i princip 3 st mindre befintliga lägenheter skapar man 2 st större lägenheter. 2 av huskropparna byggs till med 8 respektive 4 lägenheter. Tvättstugor samt sköljrum byggs nytt på varje avdelning. Hus C anpassas för ett demensboende och hus E + D anpassas för normalt äldreboende. Riktlinjer enligt äldreförvaltningens gällande ramprogram följs.
 

Ny ventilationsanläggning  installeras varför ett nytt ventilationsaggregat erfordras med tillhörande nytt fläktrum. Därav avrivs befintliga platta tak och ett nytt sadeltak uppföras. På byggnad som binder ihop hus B och hus C byggs en ny anslutning på plan 2.
I administrationsbyggnaderna (A+B) sker mindre ombyggnationer (omklädningsrum och dusch för personal, terapilokaler samt terapikök, matsal/servering. storköket samt matvagnsuppställning)


Befintlig brandlarmsanläggning samt trygghetslarm byts ut till ny.

Nytt luftbehandlingssystem utformas  som ett FTX-system som är behovsstyrt med återvinning (platt-vvx).

Samtliga RÖR-installationer i hus C, D och E utförs i princip som nyinstallation, förutom spillvatteninstallationer i krypgrunder och mark.


Inom huskropparna med boende installeras ett heltäckande automatiskt vattensprinkler-system, förutom i vissa utrymme.
 Anläggningen förses med en komplett datoriserad styr-, regler och övervakningsanläggning .
Slutbesiktning skedde sommaren 2007.
Projektbyggaren deltog som Projektledare och projekteringsledare(Christer Lennartsson) Lars-Ingvar Olausson deltog som Luft/Rör-projektör samt VVS-kontrollant (var vid projektstart anställd vid FLK)
Arkitekt för projektet: Svefors Arkitekter AB
Totalentreprenör Bygg o Mark: Nya John Svensson Bygg AB
Totalentreprenör Golv:  Sandå Golv AB; Totalentreprenör Målning: Gullins Måleri AB
Totalentreprenör El:  Bravida AB;Totalentreprenör Rör: NVS Installtioner AB
Totalentreprenör Bygg: Klimatentreprenad  AB; Totalentreprenör Bygg: Siemens AB
Berörd Byggnadsyta ca 5000 m² Byggvolym ca 12 500 m³.